Untitled Document

หน้าหลัก > ศิลปินแห่งชาติ > ศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) > การศึกษา
ชื่อศิลปิน: นาย สร้อย ดำแจ่ม

สาขา: ศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย)
สาขาย่อย: การแสดงพื้นบ้าน-เพลงบอก
ปีที่ได้รับ: ๒๕๓๘
ขยาย พิมพ์
การศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
ประถมศึกษาปีที่๔ โรงเรียนวัดสระโพธิ์
มัธยมศึกษาปีที่๓ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คำประกาศเกียรติคุณ การศึกษา การทำงาน รางวัล & เกียรติคุณ
ไฟล์สัมภาษณ์

 

ผลงานทั้งหมด
ดนตรีไทย
หน้า จาก หน้า

กลอนสิ่งแวดล้อม
กลอนสิ่งแวดล้อม
เพลงบอกสร้อยเสียงเสนาะ
เพลงบอกสร้อยเสียงเสนาะ
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม