Untitled Document

หน้าหลัก > ศิลปินแห่งชาติ > ศิลปะการแสดง (ภาพยนตร์และละคร) > การศึกษา
ชื่อศิลปิน: นาย ไพรัช สังวริบุตร

สาขา: ศิลปะการแสดง (ภาพยนตร์และละคร)
สาขาย่อย: ภาพยนตร์และละคร
ปีที่ได้รับ: ๒๕๔๗
ขยาย พิมพ์
การศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่๔-๕ โรงเรียนเซ็นต์คาเบรียล
มัธยมศึกษาปีที่๑-๓ โรงเรียนอำนวยศิลป
ประถมศึกษาปีที่๑-๒ โรงเรียนดำเนินศึกษา
ประถมศึกษาปีที่๔ โรงเรียนสุเหร่าทางควาย
คำประกาศเกียรติคุณ การศึกษา การทำงาน รางวัล & เกียรติคุณ
ไฟล์สัมภาษณ์

 

ผลงานทั้งหมด
ภาพยนต์ และละคร
หน้า จาก หน้า

เสน่ห์บางกอก
เสน่ห์บางกอก
แสนพยศ
แสนพยศ
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม