Untitled Document

หน้าหลัก > ศิลปินแห่งชาติ > ศิลปะการแสดง (ภาพยนตร์และละคร) > คำประกาศเกียรติคุณ
ชื่อศิลปิน: นาย ไพรัช สังวริบุตร

สาขา: ศิลปะการแสดง (ภาพยนตร์และละคร)
สาขาย่อย: ภาพยนตร์และละคร
ปีที่ได้รับ: ๒๕๔๗
ขยาย พิมพ์
คำประกาศเกียรติคุณ
นายไพรัช สังวริบุตร เกิดเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๔๗๔ ที่กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ที่มีความสามารถผลิตผลงานศิลปะทางด้านภาพยนตร์โทรทัศน์และละครต่อเนื่องเป็นเวลากว่า ๔๐ ปี เป็นผู้ที่มุ่งมั่นและพัฒนาผลงานที่มีรูปแบบเฉพาะตนที่ชัดเจนมีเนื้อหาที่เอื้อต่อการพัฒนาสังคม

นายไพรัช สังวริบุตร มีผลงานด้านการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ในการนำเอาเนื้อเรื่องในวรรณคดีพื้นบ้านมาพัฒนาเป็นสื่อสมัยใหม่ สร้างเป็นละครเผยแพร่ทางโทรทัศน์ผลงานด้านสุนทรียภาพก็ได้มีการพัฒนาบทละครให้ประณีตขึ้น และงานด้านศิลปะการแสดง ได้มีการใช้เทคนิคการถ่ายทำใหม่ ๆ มีการออกแบบเครื่องแต่งกาย และการวิจัยพัฒนาอุตสาหกรรม เพื่อให้วงการธุรกิจด้านละครโทรทัศน์ยั่งยืน ซึ่งตลอดเวลาที่ นายไพรัช สังวริบุตร ผลิตผลงานออกสู่สาธารณชน ได้รับการตอบรับอย่างน่าชื่นชม อีกทั้งรางวัลจากการสร้างสรรค์ผลงาน นับตั้งแต่รางวัลตุ๊กตาทองในฐานะผู้ถ่ายทำภาพยนตร์ยอดเยี่ยม เรื่อง “แสงสูรย์” รางวัลตุ๊กตาทองในฐานะถ่ายภาพยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์เรื่อง “นางสาวโพระดก” “ทับสมิงคลา” และ “เสน่ห์บางกอก”จนถึงละครอิงประวัติศาสตร์ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงจากประชาชน เช่น เรื่อง “สายโลหิต” “ฟ้าใหม่” และอื่น ๆ กว่า ๑๐๐ เรื่อง นับเป็นการยืนยันถึงประสิทธิภาพการทำงานได้เป็นอย่างดีและเป็นตัวอย่างที่ดีในวงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป็นผู้โอบอ้อมอารีและเอื้ออาทรต่อมิตรสหาย ลูกศิษย์ เพื่อนร่วมงานซึ่งบุคคลใดได้ร่วมทำงานด้วยก็จะได้รับอานิสงส์ทางด้านภูมิปัญญาของท่านสามารถนำไปพัฒนาตนเองเพื่อประกอบอาชีพ อันเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาให้ยั่งยืนต่อไป อีกทั้งเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องในฐานะครูของวงการอย่างต่อเนื่องมาจนปัจจุบัน

นายไพรัช สังวริบุตร จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ภาพยนตร์และละคร) ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๔๗
คำประกาศเกียรติคุณ การศึกษา การทำงาน รางวัล & เกียรติคุณ
ไฟล์สัมภาษณ์

 

ผลงานทั้งหมด
ภาพยนต์ และละคร
หน้า จาก หน้า

เสน่ห์บางกอก
เสน่ห์บางกอก
แสนพยศ
แสนพยศ
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม