Untitled Document

หน้าหลัก > ศิลปินแห่งชาติ > ศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) > การทำงาน
ชื่อศิลปิน: นาย ประสิทธิ์ ถาวร

สาขา: ศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย)
สาขาย่อย: ดนตรีไทย
ปีที่ได้รับ: ๒๕๓๑
ขยาย พิมพ์
การทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
อาจารย์ ๓ ระดับ ๗ กองศิลปศึกษา
๒๔๘๘ ครูสอนดนตรีไทย โรงเรียนบางบัวทอง
๒๔๙๓ รับราชการ ตำแหน่งศิลปินจัตวา กรมศิลปากร
๒๔๙๓ ครูสอนดนตรี วิทยาลัยนาฏศิลป กรมศิลปากร
๒๕๐๐ รับราชการ ตำแหน่งศิลปินตรี กรมศิลปากร
๒๕๐๗ รับราชการ ตำแหน่งศิลปินโท กรมศิลปากร
๒๕๑๖ รับราชการในตำแหน่งศิลปินเอก กรมศิลปากร
คำประกาศเกียรติคุณ การศึกษา การทำงาน รางวัล & เกียรติคุณ
ไฟล์สัมภาษณ์

 

ผลงานทั้งหมด
ดนตรีไทย
หน้า จาก หน้า

เพลงลาวแพน
เพลงลาวแพน
เพลงลาวเสี่ยงเทียน
เพลงลาวเสี่ยงเทียน
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม