Untitled Document

หน้าหลัก > ศิลปินแห่งชาติ > ศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) > คำประกาศเกียรติคุณ
ชื่อศิลปิน: นาย ไชยลังกา เครือเสน

สาขา: ศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย)
สาขาย่อย: ดนตรีพื้นบ้าน
ปีที่ได้รับ: ๒๕๓๐
ขยาย พิมพ์
คำประกาศเกียรติคุณ
นายไชยลังกา เครือเสน เกิดเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๔๔๗ เป็นศิลปินอาวุโสด้านดนตรีพื้นบ้าน และการขับซอ ซึ่งเป็นเพลงพื้นบ้านที่เลื่องชื่อลือชา ไปทั่วภาคเหนือ มีชื่อเสียงดีเด่นในการแสดงดนตรี และการขับซอพื้นเมืองมาแล้วกว่า ๖๐ ปี มีประสบการณ์ในการแสดงมากมาย และเป็นที่ยอมรับกันไปทั่วว่า นายไชยลังกา เครือเสน เป็นศิลปินที่สุขุม สุภาพมีมารยาทในการแสดงอย่างยิ่ง ท่านได้เริ่มการแสดงตั้งแต่อายุ ๑๑ ปี และเริ่มการถ่ายถอดวิชาความรู้ให้แก่ศิษย์ผู้สนใจมาตั้งแต่อายุ ๓๒ ปี ได้รับคำยกย่องให้เป็น “พ่อครู” ทำการสอนและเผยแพร่ผลงานอย่างต่อเนื่อง ด้วยความอุตสาหะวิริยะเป็นอย่างยิ่ง สามารถประดิษฐ์เครื่องดนตรีพื้นบ้านเมืองเหนือได้หลายชนิด และเป็นพ่อครูคนเดียวที่มีความรู้ทางอักษรศาสตร์ สามารถแต่งบทซอเป็นลายลักษณ์อักษรได้เป็นอย่างดีเลิศ เป็นผู้ประดิษฐ์คำร้องและทำนองซอปั่นฝ้ายได้ขณะมีอายุ ๓๔ ปี และเป็นที่ยอมรับนับถือใช้สืบมา นายไชยลังกา เครือเสน เคยชนะเลิศการประกวดดนตรีพื้นบ้านจังหวัดน่าน เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๒๗ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมสาขาศิลปะ (ดนตรีพื้นบ้าน) ของภาคเหนือประจำปีพุทธศักราช ๒๕๓๐

นายไชยลังกา เครือเสน สมควรได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีพื้นบ้าน) ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๓๐
คำประกาศเกียรติคุณ การศึกษา การทำงาน รางวัล & เกียรติคุณ
ลูกศิษย์ ไฟล์สัมภาษณ์

 

ผลงานทั้งหมด
ดนตรีไทย
หน้า จาก หน้า

ซอปั่นฝ้าย
ซอปั่นฝ้าย
นางบัวคำ
นางบัวคำ
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม