Untitled Document

หน้าหลัก > ศิลปินแห่งชาติ > ศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) > คำประกาศเกียรติคุณ
ชื่อศิลปิน: นาง สุดจิตต์ อนันตกุล

สาขา: ศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย)
สาขาย่อย: คีตศิลป์
ปีที่ได้รับ: ๒๕๓๖
ขยาย พิมพ์
คำประกาศเกียรติคุณ
นางสุจิตต์ อนันตกุล เกิดเมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๗๑ ที่กรุงเทพมหานครเป็นผู้ที่เติบโตมาจากเชื้อสายของนักร้องนักดนตรีไทย โดยได้แสดงความสามารถพิเศษเล่นดนตรีไทยได้รอบวงเมื่ออายุ ๘ ขวบ ชนะการประกวดขับร้องเพลงไทยและเป็นนักร้องประจำวงดนตรีไทยเมื่ออายุ ๑๐ ขวบ เป็นผู้ที่มีน้ำเสียงการขับร้องเพลงไทยที่แจ่มใสไพเราะ ทั้งยังมีควมสามารถในด้านต่าง ๆ สูงยิ่ง เช่น ด้านการสอน เป็นครูสอนขับร้องและดนตรีไทยให้แก่สถาบันการศึกษาต่างๆ มากมาย ด้านบริการและเผยแพร่ ความรู้ต่างๆ ทั้งจัดรายการเพลงไทย เป็นผู้อำนวยการเพลงไทย บรรจุให้กับวิทยานิพนธ์ละครในวิชาเอกนาฏศิลป์ และละครไทยของสถาบันต่างๆ ทั้งยังเป็นผู้ริเริ่มจัดทำภาพโทรทัศน์ละครดึกดำบรรพ์ เพื่อเป็นต้นแบบของละครดึกดำบรรพ์ต่อไปและได้รับเชิญให้เป็นกรรมการตัดสินการประกวดดนตรีไทยและกรรมการคณะต่างๆ ที่เกี่ยวกับดนตรีไทยหลายคณะเป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป ทั้งในวงการดนตรีไทยและวงการอื่นที่เกี่ยวข้อง จนได้รับเกียรติคุณและรางวัลต่าง ๆ ในฐานะผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการขับร้องดนตรีไทยมากมาย

นางสุจิตต์ อนันตกุล จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (คีตศิลป์) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๓๖
คำประกาศเกียรติคุณ การศึกษา การทำงาน รางวัล & เกียรติคุณ
ไฟล์สัมภาษณ์

 

ผลงานทั้งหมด
ดนตรีไทย
หน้า จาก หน้า

เขมรไทรโยค
เขมรไทรโยค
ช้างประสานงา
ช้างประสานงา
เต่ากินผักบุ้ง
เต่ากินผักบุ้ง
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม