Untitled Document

หน้าหลัก > ศิลปินแห่งชาติ > ศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) > คำประกาศเกียรติคุณ
ชื่อศิลปิน: นาง ทองหล่อ ทำเลทอง

สาขา: ศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย)
สาขาย่อย: เพลงพื้นบ้าน
ปีที่ได้รับ: ๒๕๒๙
ขยาย พิมพ์
คำประกาศเกียรติคุณ
นางทองหล่อ ทำเลทอง เป็นศิลปินอาวุโสด้านเพลงพื้นบ้าน จนเป็นที่รู้จักและยอมรับโดยทั่วไป ด้วยใจรักและชอบเล่นเพลงมาแต่เด็กจึงทำให้มีความรู้และเชี่ยวชาญในด้านเพลงพื้นบ้านอย่างดีเยี่ยม เช่น เพลงปรบไก่ เพลงพาดควาย เพลงฉ่อย เพลงแอ่วเคล้าซอ ตลอดจนกระทั่งเพลงขอทาน เมื่อเพลงพื้นบ้านได้รับการฟื้นฟูขึ้นในปีพุทธศักราช ๒๕๒๐ ก็ได้เป็นกำลังสำคัญในการว่าเพลงและถ่ายทอดเพลงให้คนรุ่นหลังได้ชื่นชม และรู้เรื่องราวต่าง ๆ ขอเพลงพื้นบ้านเป็นอย่างสูงและไม่เคยเบื่อหน่ายในการชี้แจงเรื่องเพลงพื้นบ้านให้คนรุ่นหลังได้เข้าใจ ในปีพุทธศักราช ๒๕๒๘ ได้รับเกียรติให้เป็นศิลปินพื้นบ้านดีเด่น จากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ได้อุทิศเวลาอันยาวนานให้แก่เพลงพื้นบ้านและการบริการชุมชน นับว่าเป็นตัวอย่างของศิลปิน ในการอุทิศตัวเพื่อให้เกิดคุณประโยชน์แก่สังคมอย่างดียิ่ง สมควรได้รับเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (เพลงพื้นบ้าน) ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๒๙
คำประกาศเกียรติคุณ รางวัล & เกียรติคุณ
ไฟล์สัมภาษณ์

 

ผลงานทั้งหมด
ดนตรีไทย
หน้า จาก หน้า

การแสดงเพลงพื้นบ้าน
การแสดงเพลงพื้นบ้าน
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม