Untitled Document

หน้าหลัก > ศิลปินแห่งชาติ > ศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) > คำประกาศเกียรติคุณ
ชื่อศิลปิน: นาง ท้วม ประสิทธิกุล

สาขา: ศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย)
สาขาย่อย: คีตศิลป์
ปีที่ได้รับ: ๒๕๒๙
ขยาย พิมพ์
คำประกาศเกียรติคุณ
นางท้วม ประสิทธิกุล เป็นผู้มีความสามารถรอบรู้ในกระบวนการวิชาการขับร้องเพลงไทยทุกประเภท มีความทรงจำเป็นเลิศ เป็นหลักและแม่แบบในทางคีตศิลป์ สามารถถ่ายถอดอบรม ฝึกสอนศิษย์ให้ได้รับความชำนาญในทางปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเป็นผู้ร่วมพิจารณาจัดตั้งหลักสูตรในสาขาวิชาคีตศิลป์ไทย จัดระบบ วางกฎเกณฑ์และริเริ่มโครงสร้างทฤษฎีการขับร้อง ตลอดจนพัฒนาวิธีการสอนวิชาขับร้องให้ได้มาตรฐานทั้งเอกสารประกอบการบรรยายและสาธิตการขับร้อง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และยังแต่งทำนองทางเครื่องไว้อีกด้วย นางท้วมเป็นผู้ที่พร้อมด้วยจริยธรรม คุณธรรมและอุทิศตนเพื่องานศิลป์มาโดยตลอด เป็นที่ยอมรับและนับถือในวงการนาฏดุริยางค์ และยังทำหน้าที่สอนและให้คำปรึกษาแก่ศิษย์และบุคคลทั่วไปอย่างสม่ำเสมอจึงเป็นปูชนียบุคคลที่ควรแก่การยกย่องสรรเสริญอย่างแท้จริง ในฐานะศิลปินแห่งชาติ สาขาการแสดง (คีตศิลป์) ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๒๙
คำประกาศเกียรติคุณ การศึกษา การทำงาน รางวัล & เกียรติคุณ
ไฟล์สัมภาษณ์

 

ผลงานทั้งหมด
ดนตรีไทย
หน้า จาก หน้า

เพลงทองย่อยสร้อยเพลง
เพลงทองย่อยสร้อยเพลง
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม