Untitled Document

หน้าหลัก > ศิลปินแห่งชาติ > ทัศนศิลป์ (ประยุกต์ศิลป์) > คำประกาศเกียรติคุณ
ชื่อศิลปิน: รองศาสตราจารย์ ฤทัย ใจจงรัก

สาขา: ทัศนศิลป์ (ประยุกต์ศิลป์)
สาขาย่อย: ศิลปะสถาปัตยกรรม
ปีที่ได้รับ: ๒๕๔๓
ขยาย พิมพ์
คำประกาศเกียรติคุณ
รองศาสตราจารย์ฤทัย ใจจงรัก เกิดเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๗๘ ณ ตำบลมหานาค อำเภอป้อมปราบฯ สำเร็จการศึกษาปริญญาศิลปบัณฑิต(สถาปัตยกรรมไทย) เกียรตินิยม มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกาศนียบัตรชั้นสูงสถาปัตยกรรมไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เริ่มปฏิบัติงานด้านสถาปัตยกรรมในปี พ.ศ.๒๕๐๗ โดยทดลองปฏิบัติราชการในตำแหน่งอาจารย์โท คณะสถาปัตยกรรมไทยมหาวิทยาลัยศิลปากร และได้ปฏิบัติราชการมาตลอดจนได้รับตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ระดับ ๙ ภาควิชาศิลปะสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในขณะปฏิบัติราชการนั้น ได้สร้างสรรค์ผลงานการออกแบบสถาปัตยกรรมไทยที่มีคุณค่าอย่างต่อเนื่อง มีผลงานวิชาการที่เป็นประโยชน์ในด้านการวิเคราะห์ วิจัย แต่งตำรา และเอกสารทางวิชาการมาโดยตลอด ได้รับรางวัลอนุรักษ์ดีเด่นประจำปี พ.ศ.๒๕๔๐ รางวัลบุคคลตัวอย่างการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมโดยสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ผลงานสถาปัตยกรรมที่ได้สร้างสรรค์นั้นมีเอกลักษณ์เฉพาะตน มีการออกแบบผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมไทยเดิมและสถาปัตยกรรมที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ได้อย่างสอดคล้องกลมกลืนเหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอยในปัจจุบัน เป็นที่ประจักษ์แก่วงการศิลปะสถาปัตยกรรม

รองศาสตราจารย์ฤทัย ใจจงรัก ได้ให้การศึกษาอบรมแก่ศิษย์ให้มีความรู้ความสามารถออกมารับใช้สังคมมากมายจากผลงานศิลปะและผลงานทางด้านสถาปัตยกรรม จึงได้รับเกียรติเป็นวิทยากรเป็นอนุกรรมการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการยกย่องเป็นผู้มีผลงานดีเด่นในด้านการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมไทยประเภทกิจกรรมและโครงการดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๓๙ และประเภทบุคคลดีเด่นประจำปี พ.ศ.๒๕๔๐ วันอนุรักษ์มรดกไทย นับเป็นผู้หนึ่งที่สร้างคุณประโยชน์ต่อการศึกษาศิลปะสถาปัตยกรรม

รองศาสตราจารย์ฤทัย ใจจงรัก จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะสถาปัตยกรรม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๓
คำประกาศเกียรติคุณ การศึกษา การทำงาน รางวัล & เกียรติคุณ
ไฟล์สัมภาษณ์

 

ผลงานทั้งหมด
ประยุกต์ศิลป์
หน้า จาก หน้า

พระอุโบสถวัดญาณเวศกวัน ศาลายา
พระอุโบสถวัดญาณเวศกวัน ศาลายา
พิพิธภัณฑ์ประจำเมืองกำแพงเพชร
พิพิธภัณฑ์ประจำเมืองกำแพงเพชร
พิพิธภัณฑ์พระพุทธเลิศหล้านภาลัย
พิพิธภัณฑ์พระพุทธเลิศหล้านภาลัย
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม