Untitled Document

หน้าหลัก > ศิลปินแห่งชาติ > ทัศนศิลป์ (ประยุกต์ศิลป์) > การทำงาน
ชื่อศิลปิน: รองศาสตราจารย์ ฤทัย ใจจงรัก

สาขา: ทัศนศิลป์ (ประยุกต์ศิลป์)
สาขาย่อย: ศิลปะสถาปัตยกรรม
ปีที่ได้รับ: ๒๕๔๓
ขยาย พิมพ์
การทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
อาจารย์สอนพิเศษ มหาวิทยาลัยศิลปากร
อาจารย์บรรยายพิเศษ มหาวิทยาลัยศิลปากร
อาจารย์บรรยายพิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากรและมหาวิทยาลัยมหิดล
๒๕๐๗ อาจารย์โท คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒๕๑๖ อาจารย์เอก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร สำนักนายกรัฐมนตรี
๒๕๑๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร สำนักนายกรัฐมนตรี
๒๕๒๕ รองศาตราจารย์ ภาควิชาศิลปสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ทบวงมหาวิทยาลัย
๒๕๓๒ รองศาสตราจารย์ ระดับ๙ ภาควิชาศิลปสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ทบวงมหาวิทยาลัย
คำประกาศเกียรติคุณ การศึกษา การทำงาน รางวัล & เกียรติคุณ
ไฟล์สัมภาษณ์

 

ผลงานทั้งหมด
ประยุกต์ศิลป์
หน้า จาก หน้า

พระอุโบสถวัดญาณเวศกวัน ศาลายา
พระอุโบสถวัดญาณเวศกวัน ศาลายา
พิพิธภัณฑ์ประจำเมืองกำแพงเพชร
พิพิธภัณฑ์ประจำเมืองกำแพงเพชร
พิพิธภัณฑ์พระพุทธเลิศหล้านภาลัย
พิพิธภัณฑ์พระพุทธเลิศหล้านภาลัย
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม