Untitled Document

หน้าหลัก > ศิลปินแห่งชาติ > ทัศนศิลป์ (ประยุกต์ศิลป์) > รางวัล & เกียรติคุณ
ชื่อศิลปิน: รองศาสตราจารย์ ฤทัย ใจจงรัก

สาขา: ทัศนศิลป์ (ประยุกต์ศิลป์)
สาขาย่อย: ศิลปะสถาปัตยกรรม
ปีที่ได้รับ: ๒๕๔๓
ขยาย พิมพ์
รางวัล & เกียรติคุณ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
ผลงานที่สมควรจัดแสดงและเผยแพร่อย่างยิ่ง สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์
๒๕๑๔ เครื่องราชอิสริยาภรณ์
๒๕๑๖ เครื่องราชอิสริยาภรณ์
๒๕๑๗ ผลงานวิจัยดีเด่น สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
๒๕๒๑ เครื่องราชอิสริยาภรณ์
๒๕๒๔ เครื่องราชอิสริยาภรณ์
๒๕๒๖ เครื่องราชอิสริยาภรณ์
๒๕๒๙ เครื่องราชอิสริยาภรณ์
๒๕๓๒ เครื่องราชอิสริยาภรณ์
๒๕๓๕ นักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒๕๓๖ นักศึกษาเก่าดีเด่น สมาคมนักศึกษาเก่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒๕๓๘ เครื่องราชอิสริยาภรณ์
๒๕๓๙ นักศึกษาเก่าดีเด่น สมาคมนักศึกษาเก่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒๕๓๙ ผลงานดีเด่นในด้านการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมไทย ประเภทกิจกรรมและโครงการดีเด่น
๒๕๔๐ รางวัลอนุรักษ์ดีเด่น และรางวัลบุคคลตัวอย่าง
๒๕๔๐ ผลงานดีเด่นในด้านการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมไทย ประเภทบุคคลดีเด่น
๒๕๔๓ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรม) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
คำประกาศเกียรติคุณ การศึกษา การทำงาน รางวัล & เกียรติคุณ
ไฟล์สัมภาษณ์

 

ผลงานทั้งหมด
ประยุกต์ศิลป์
หน้า จาก หน้า

พระอุโบสถวัดญาณเวศกวัน ศาลายา
พระอุโบสถวัดญาณเวศกวัน ศาลายา
พิพิธภัณฑ์ประจำเมืองกำแพงเพชร
พิพิธภัณฑ์ประจำเมืองกำแพงเพชร
พิพิธภัณฑ์พระพุทธเลิศหล้านภาลัย
พิพิธภัณฑ์พระพุทธเลิศหล้านภาลัย
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม