Untitled Document
 
หน้าหลัก > ความเป็นมา > เพลง
ตราสัญลักษณ์
เพลงศิลปินแห่งชาติ
คำร้อง นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
ทำนอง ท่านผู้หญิง ม.ล. พวงร้อย อภัยวงศ์
นายสมาน กาญจนะผลิน
นายสง่า อารัมภีร
นายแมนรัตน์ ศรีกรานนท์
   
  ศิลปวัฒนธรรมประจำชาติ เอกราชเอกลักษณ์เอกศักดิ์ศรี
  เป็นคันฉ่องความงามและความดี เป็นโคมฉายช่วยชี้วิถีชน
  สืบสานด้านงานศิลป์สร้าง ไสวสว่างอยู่กลางใจคน
  มือครู ผู้บันดล ผู้บันดาล งานศิลป์ปวง
  ศิลปินแห่งชาติประกาศศักดิ์ จารึกหลักศิลปะไทยยิ่งใหญ่หลวง
  สืบสานอารยะธรรมดำรงดวง มณีช่วงโชติศิลปชัย
  ศิลปะจรรโลงจินต์ ศิลปินจรรโลงใจ
  ศิลปินแห่งชาติไทย จรรโลงไทยจรรโลงธรรม

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม