ศิลปินแห่งชาติ

ศิลปินแห่งชาติ นับเป็นทรัพยากรบุคคลสำคัญทางด้านศิลปะ ที่ได้สืบสานงานศิลปะของชาติให้เชื่อมโยงจากอดีตมาสู่ปัจจุบันเป็นการภายทอดภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในอดีตให้มีความรุ่งโรจน์สืบไปยังอนาคตข้างหน้า

ประเพณีสิบสองเดือนล้านนาไทย
ตะรางบันเทิง
อาคารการเปรียญ วัดนางชี
นาย ฉลาด
ส่งเสริม
นาย เฉลิมชัย
โฆษิตพิพัฒน์
  • สวรรค์วันเพ็ญ(ชรินทร...
  • ฟ้อนวี
  • เพลงเพียงคำเดียว
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม