ศิลปินแห่งชาติ

ศิลปินแห่งชาติ นับเป็นทรัพยากรบุคคลสำคัญทางด้านศิลปะ ที่ได้สืบสานงานศิลปะของชาติให้เชื่อมโยงจากอดีตมาสู่ปัจจุบันเป็นการภายทอดภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในอดีตให้มีความรุ่งโรจน์สืบไปยังอนาคตข้างหน้า

นากพระโขนงที่สอง
นิราศโตเกียว
กลุ่ม/Group
คุณหญิง ไพฑูรย์
กิตติวรรณ
นาย แท้
ประกาศวุฒิสาร
  • มนต์รักดอกคำใต้
  • หนังตะลุงเรื่องตุ๊กต...
  • สิรินทรา "กล่อมใจตัว...
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม