ศิลปินแห่งชาติ

ศิลปินแห่งชาติ นับเป็นทรัพยากรบุคคลสำคัญทางด้านศิลปะ ที่ได้สืบสานงานศิลปะของชาติให้เชื่อมโยงจากอดีตมาสู่ปัจจุบันเป็นการภายทอดภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในอดีตให้มีความรุ่งโรจน์สืบไปยังอนาคตข้างหน้า

สุวรรณภูมิ
ชัยชนะของคนแพ้
พิพิธภัณฑ์ประจำเมืองกำแพงเพชร
ศาสตราจารย์ เดชา
วราชุน
ศาสตราจารย์กติติคุณ ร.อ. กฤษฎา
อรุณวงษ์ ณ อยุธยา
  • ลูกอีสาน
  • รัวสามลาสุริยาภพ
  • หยาดเพชร
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม