ศิลปินแห่งชาติ

ศิลปินแห่งชาติ นับเป็นทรัพยากรบุคคลสำคัญทางด้านศิลปะ ที่ได้สืบสานงานศิลปะของชาติให้เชื่อมโยงจากอดีตมาสู่ปัจจุบันเป็นการภายทอดภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในอดีตให้มีความรุ่งโรจน์สืบไปยังอนาคตข้างหน้า

ตำนานรักลูกปักษ์ใต้
แฝดพี่ฝาดน้อง
ราชรถอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
นาง บุญเพ็ง
ไฝผิวชัย
นาย มนัส
ปิติสานต์
  • ขุนทาส(สมชาย อาสนจิน...
  • การแสดงเป็นพรลอ ตอนล...
  • ขวัญเรียม
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม