ศิลปินแห่งชาติ

ศิลปินแห่งชาติ นับเป็นทรัพยากรบุคคลสำคัญทางด้านศิลปะ ที่ได้สืบสานงานศิลปะของชาติให้เชื่อมโยงจากอดีตมาสู่ปัจจุบันเป็นการภายทอดภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในอดีตให้มีความรุ่งโรจน์สืบไปยังอนาคตข้างหน้า

รายงานถึงฯพณฯ นายกรัฐมนตรี
ดอกไม้ในสวน
พลังจิต (Mental Force, ๑๙๙๒)
นาย นนทิวรรธน์
จันทนะผะลิน
นาย เสรี
หวังในธรรม
  • ลมรักทะเลใต้(ผ่องศรี...
  • ประดิษฐ์ท่ารำ และอำน...
  • สุริยาลับฟ้า
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม