ศิลปินแห่งชาติ

ศิลปินแห่งชาติ นับเป็นทรัพยากรบุคคลสำคัญทางด้านศิลปะ ที่ได้สืบสานงานศิลปะของชาติให้เชื่อมโยงจากอดีตมาสู่ปัจจุบันเป็นการภายทอดภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในอดีตให้มีความรุ่งโรจน์สืบไปยังอนาคตข้างหน้า

หลายๆครั้งในชีวิต
จากผงธุลีดิน
เมื่อพายุโหม
นาย วิจิตร
คุณาวุฒิ
นาย พร้อม
บุญฤทธิ์
  • ย.ยอดยุ่ง
  • โต้วาทีหญิงชั่ว
  • แล้วเราจะรักกันได้อย...
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม