ศิลปินแห่งชาติ

ศิลปินแห่งชาติ นับเป็นทรัพยากรบุคคลสำคัญทางด้านศิลปะ ที่ได้สืบสานงานศิลปะของชาติให้เชื่อมโยงจากอดีตมาสู่ปัจจุบันเป็นการภายทอดภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในอดีตให้มีความรุ่งโรจน์สืบไปยังอนาคตข้างหน้า

กรุงเทพฯมาจากไหน
สี่แผ่นดิน ๒
ดอกไม้
นาย ขาเดร์
แวเด็ง
นาย อังคาร
กัลยาณพงศ์
  • ชุมทางเขาชุมทอง
  • การแสดงร่วมกับนางเอก...
  • Lao Duang Duan
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม