ศิลปินแห่งชาติ

ศิลปินแห่งชาติ นับเป็นทรัพยากรบุคคลสำคัญทางด้านศิลปะ ที่ได้สืบสานงานศิลปะของชาติให้เชื่อมโยงจากอดีตมาสู่ปัจจุบันเป็นการภายทอดภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในอดีตให้มีความรุ่งโรจน์สืบไปยังอนาคตข้างหน้า

ทางชนะ
พืชมีคุณ
บัวเบิกอรุณ (Blooming Lotus at Dawn, ๒๐๐๒)
นาย เสกสรรค์
ประเสริฐกุล
คุณหญิง กุลทรัพย์
เกษแม่นกิจ
  • ลูกหนี้ทีเด็ด
  • แสดงเป็นอินทรชิต
  • จูบเย้ยจันทร์(เชอร์ร...
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม