ศิลปินแห่งชาติ

ศิลปินแห่งชาติ นับเป็นทรัพยากรบุคคลสำคัญทางด้านศิลปะ ที่ได้สืบสานงานศิลปะของชาติให้เชื่อมโยงจากอดีตมาสู่ปัจจุบันเป็นการภายทอดภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในอดีตให้มีความรุ่งโรจน์สืบไปยังอนาคตข้างหน้า

ทหารเสือกรมหลวงชุมพร
ก.เอ๋ย เจ้า ก. ไก่
นามธรรม (Adstract, ๑๙๗๔)
นาย ไวพจน์
สกุลนี (เพชรสุพรรณ)
นาย อังคาร
กัลยาณพงศ์
  • ขุนทาส(สวง ทรัพย์สำร...
  • แมงดาหากินตามซ่อง
  • เพลงคืนความหลัง
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม