ศิลปินแห่งชาติ

ศิลปินแห่งชาติ นับเป็นทรัพยากรบุคคลสำคัญทางด้านศิลปะ ที่ได้สืบสานงานศิลปะของชาติให้เชื่อมโยงจากอดีตมาสู่ปัจจุบันเป็นการภายทอดภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในอดีตให้มีความรุ่งโรจน์สืบไปยังอนาคตข้างหน้า

ฑูตนรกตอนมิคสัญญี
พระพุทธประวัติสำหรับเยาวชน เล่ม ๒
Campana
นาย จูเลี่ยม
กิ่งทอง
นาย สมบัติ
พลายน้อย
  • ค่าของคน (อำนวย กลัส...
  • ทุ่งกุลาหัวเราะ
  • เห่ฉิมพลี
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม