ศิลปินแห่งชาติ

ศิลปินแห่งชาติ นับเป็นทรัพยากรบุคคลสำคัญทางด้านศิลปะ ที่ได้สืบสานงานศิลปะของชาติให้เชื่อมโยงจากอดีตมาสู่ปัจจุบันเป็นการภายทอดภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในอดีตให้มีความรุ่งโรจน์สืบไปยังอนาคตข้างหน้า

ลว.สุดท้าย ๑
การซ้อมรบเสือป่า พ.ศ. ๒๔๖๑
บ้านนภาดอย
นาย ทวีป
วรดิลก
นาย สมาน
กาญจนะผลิน
  • JUREE
  • ร่างกาย ๓๒ อย่าง
  • น้ำนิ่งไหลลึก
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม