ศิลปินแห่งชาติ

ศิลปินแห่งชาติ นับเป็นทรัพยากรบุคคลสำคัญทางด้านศิลปะ ที่ได้สืบสานงานศิลปะของชาติให้เชื่อมโยงจากอดีตมาสู่ปัจจุบันเป็นการภายทอดภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในอดีตให้มีความรุ่งโรจน์สืบไปยังอนาคตข้างหน้า

ห้วงมหรรณพ
รูปทอง
โถกรวดน้ำ พาน และสังข์รดน้ำถมตะทอง
รองศาสตราจารย์ ดร. ภิญโญ
สุวรรณคีรี
นาง บุญเพ็ง
ไฝผิวชัย
  • ดาวพระเสาร์(มจ.ชาตรี...
  • ต่อท่ารำให้กับลูกศิษ...
  • อ้อมกอดแขนเก่า
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม