ศิลปินแห่งชาติ

ศิลปินแห่งชาติ นับเป็นทรัพยากรบุคคลสำคัญทางด้านศิลปะ ที่ได้สืบสานงานศิลปะของชาติให้เชื่อมโยงจากอดีตมาสู่ปัจจุบันเป็นการภายทอดภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในอดีตให้มีความรุ่งโรจน์สืบไปยังอนาคตข้างหน้า

ความหวังของแก้ว
พระพุทธประวัติสำหรับเยาวชน เล่ม ๑
กลุ่ม/Group
นาย ทวี
รัชนีกร
นาย สง่า
อารัมภีร
  • รำฉุยฉายพราหมณ์ในภาพ...
  • แสดงแบบท่าโขน(เพื่อเ...
  • เพลงโหมโรงมงกุฎเพชร
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม