ศิลปินแห่งชาติ

ศิลปินแห่งชาติ นับเป็นทรัพยากรบุคคลสำคัญทางด้านศิลปะ ที่ได้สืบสานงานศิลปะของชาติให้เชื่อมโยงจากอดีตมาสู่ปัจจุบันเป็นการภายทอดภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในอดีตให้มีความรุ่งโรจน์สืบไปยังอนาคตข้างหน้า

ทะเลร่ำลมโศก
เรื่องของครูคนหนึ่ง
ราชรถอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
นาง มารศรี
อิศรางกูร ณ อยุธยา
นาย นคร
ถนอมทรัพย์
  • ใครจะร้องไห้เพื่อฉัน
  • การแสดงเรื่องพระอภัย...
  • ไพจิตร อักษรณรงค์ "อ...
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม