ศิลปินแห่งชาติ

ศิลปินแห่งชาติ นับเป็นทรัพยากรบุคคลสำคัญทางด้านศิลปะ ที่ได้สืบสานงานศิลปะของชาติให้เชื่อมโยงจากอดีตมาสู่ปัจจุบันเป็นการภายทอดภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในอดีตให้มีความรุ่งโรจน์สืบไปยังอนาคตข้างหน้า

ขอบฟ้าใหม่
อมตวาจา ของ มหาตมา คานธี
Title Unknown
นาย ชรินทร์
นันทนาคร
ศาสตราจารย์กติติคุณ ร.อ. กฤษฎา
อรุณวงษ์ ณ อยุธยา
  • หัวใจป่า
  • ระบำรำกริซ
  • แก่จะตายอยู่แล้ว
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม