ศิลปินแห่งชาติ

ศิลปินแห่งชาติ นับเป็นทรัพยากรบุคคลสำคัญทางด้านศิลปะ ที่ได้สืบสานงานศิลปะของชาติให้เชื่อมโยงจากอดีตมาสู่ปัจจุบันเป็นการภายทอดภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในอดีตให้มีความรุ่งโรจน์สืบไปยังอนาคตข้างหน้า

ต้นไม้มีค่า
ศาลพระตรีมูลติ
นาย ราฆพ
โพธิเวส
นาย โหมด
ว่องสวัสดิ์
  • ศรีธนญชัย(สมชาย อาสน...
  • ลำล่องยาว ชุด ๒ เพลง...
  • พ่อแง่แม่งอน(เชอร์รี...
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม