ศิลปินแห่งชาติ

ศิลปินแห่งชาติ นับเป็นทรัพยากรบุคคลสำคัญทางด้านศิลปะ ที่ได้สืบสานงานศิลปะของชาติให้เชื่อมโยงจากอดีตมาสู่ปัจจุบันเป็นการภายทอดภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในอดีตให้มีความรุ่งโรจน์สืบไปยังอนาคตข้างหน้า

เทพราช
สารวัตรเถื่อน
Nirvana
รองศาสตราจารย์ ดร. ภิญโญ
สุวรรณคีรี
นาง สัมพันธ์
พันธุ์มณี
  • มนต์รักดอกคำใต้
  • แสดงการเชิดหุ่นร่วมก...
  • สรรเสริญพระบารมี
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม