ศิลปินแห่งชาติ

ศิลปินแห่งชาติ นับเป็นทรัพยากรบุคคลสำคัญทางด้านศิลปะ ที่ได้สืบสานงานศิลปะของชาติให้เชื่อมโยงจากอดีตมาสู่ปัจจุบันเป็นการภายทอดภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในอดีตให้มีความรุ่งโรจน์สืบไปยังอนาคตข้างหน้า

พระพุทธประวัติสำหรับเยาวชน เล่ม ๓
ความสุขในโลก
ศาลาไทยวรรณคดีไทย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
นาย เตือน
พาทยกุล
นาง สุดจิตต์
อนันตกุล
  • โนราห์(สมชาย อาสนจิน...
  • ลารักสาวหมอลำ
  • การแสดงเพลงพื้นบ้าน
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม