ศิลปินแห่งชาติ

ศิลปินแห่งชาติ นับเป็นทรัพยากรบุคคลสำคัญทางด้านศิลปะ ที่ได้สืบสานงานศิลปะของชาติให้เชื่อมโยงจากอดีตมาสู่ปัจจุบันเป็นการภายทอดภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในอดีตให้มีความรุ่งโรจน์สืบไปยังอนาคตข้างหน้า

หัวใจที่มีตีน
ถนนสายสุดท้าย
ศาลาการเปรียญ สง่า-ทองอยู่ นาควัชระ
นาย อิ่ม
จิตต์ภักดี
นาย ธีรพล
นิยม
  • ไม่มีคำตอบจากสวรรค์
  • รัวสามลาสุริยาภพ
  • ประพันธ์เนื้อร้องและ...
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม