ศิลปินแห่งชาติ

ศิลปินแห่งชาติ นับเป็นทรัพยากรบุคคลสำคัญทางด้านศิลปะ ที่ได้สืบสานงานศิลปะของชาติให้เชื่อมโยงจากอดีตมาสู่ปัจจุบันเป็นการภายทอดภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในอดีตให้มีความรุ่งโรจน์สืบไปยังอนาคตข้างหน้า

ดอกไม้ริมทาง
พระมหากรุณาธิคุณอันล้นเกล้าฯ
หัวใจสีแดง
เจ้า เครือแก้ว
ณ เชียงใหม่
นาย ยืนยง
โอภากุล
  • รำฉุยฉายพราหมณ์ในภาพ...
  • ลำล่องยาว ชุด ๑ เพลง...
  • กึ่งศตวรรษลูกทุ่งไทย
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม