ศิลปินแห่งชาติ

ศิลปินแห่งชาติ นับเป็นทรัพยากรบุคคลสำคัญทางด้านศิลปะ ที่ได้สืบสานงานศิลปะของชาติให้เชื่อมโยงจากอดีตมาสู่ปัจจุบันเป็นการภายทอดภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในอดีตให้มีความรุ่งโรจน์สืบไปยังอนาคตข้างหน้า

น้ำใสใจจริง
สี่แผ่นดิน ๑
วาดเส้น (Drawing,๑๙๗๒)
นาย เสกสรรค์
ประเสริฐกุล
นาย ประเวศ
ลิมปรังษี
  • เพลงรักลูกทุ่ง(สวง ท...
  • การแสดงหมอลำ ร่วมกับ...
  • เพลงลาวเสี่ยงเทียน
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม