ศิลปินแห่งชาติ

ศิลปินแห่งชาติ นับเป็นทรัพยากรบุคคลสำคัญทางด้านศิลปะ ที่ได้สืบสานงานศิลปะของชาติให้เชื่อมโยงจากอดีตมาสู่ปัจจุบันเป็นการภายทอดภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในอดีตให้มีความรุ่งโรจน์สืบไปยังอนาคตข้างหน้า

นิราศเป่ยจิง
ทางสายเปลี่ยว
เรือนไทยประยุกต์ของคุณรัตติกร ศิริลัทธยากร
นาย กรี
วรศะริน
พันโท วิชิต
โห้ไทย
  • ตำหนักเพชร
  • การแสดงโขนตอนปล่อยม้...
  • เพลงพระอาทิตย์ชิงดวง
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม